ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ pukpun.com

บริษัท ปลูกปั่น ไลฟ์ จำกัด  จัดส่งน้ำผักผลไม้ห้าสีและสินค้าเพื่อสุขภาพแก่ท่านภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่อไปนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทและข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นรวมทั้งนโยบายต่างๆที่ท่านจะหาได้ทั่วเว็บไซต์ของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับฟังก์ชั่นรูปแบบและการส่งเสริมบางประการรวมทั้งการบริการลูกค้า ซึ่งทั้งหมดถือเป็นส่วนหนึ่งและรวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (รวมเรียกว่าข้อกำหนดและเงื่อนไข”)

โดยการเข้าใช้เว็บไซต์ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่านเข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่จำกัด 

1. ความเป็นส่วนตัว
โปรดทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเพื่อท่านจะได้เข้าแนวใจปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริษัท

2. ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับใช้ส่วนบุคคล
ผลิตภัณฑ์และบริการบนเว็บไซต์พร้อมตัวอย่างที่บริษัทให้แก่ท่านก็เพื่อใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ท่านจะขายต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ หรือตัวอย่างของผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านซื้อหรือที่ท่านได้รับจากบริษัทไม่ได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือลดปริมาณของคำสั่งซื้อใดๆที่จะรับมาดำเนินการหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะให้แก่ท่านที่บริษัทเห็นด้วยดุลพินิจของบริษัทว่าจะเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทโดยจะแจ้งหรือไม่แจ้งให้ท่านทราบก็ได้

3. นโยบายและขั้นตอนเกี่ยวกับการซื้อ
กรณีสินค้ามีปัญหา/เสียหาย/แตกร้าว กรุณาติดต่อทีมงานผ่านช่องทาง Line @pukpunbkk และแนบหลักฐาน  โดยทางบริษัทพิจารณาให้ภายใน 3-7 วันทำการ

การคืนเงิน

ปลูกปั่นสามารถคืนเงินให้ลูกค้าได้ในกรณีต่างๆ ดังนี้

-กรณีที่ลูกค้าชำระเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ

-กรณีที่ลูกค้าชำระค่าสินค้ามาเกินจากยอดที่ต้องชำระจริง

ยกเลิกการสั่งซื้อ

-ในกรณีที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หากต้องการยกเลิกการสั่งซื้อ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนเริ่มคอร์ส  ปลูกปั่นจึงจะดำเนินการคืนเงินให้ได้

เปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อ

-ในกรณีที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อ เช่น เปลี่ยนโปรแกรมสินค้า หรือเปลี่ยนที่อยู่จัดส่ง  จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนเริ่มคอร์ส  ปลูกปั่นจึงจะดำเนินการแก้ไขข้อมูลการสั่งซื้อ คำนวณค่าจัดส่ง หรือโอนเงินส่วนต่างคืนให้ได้

-หากเริ่มคอร์สไปแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนโปรแกรมสินค้าได้  และปลูกปั่นขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินให้ลูกค้า  

-หากเริ่มคอร์สไปแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับจัดส่ง  ปลูกปั่นสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้ได้  แต่ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าจัดส่งที่อาจจะเพิ่มขึ้น

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif4. ความถูกต้องของข้อมูล
รายละเอียดผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทนั้น บริษัทพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้ได้ แต่ไม่รับประกันว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ สี ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นที่มีอยู่บนเว็บไซต์ถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้เป็นปัจจุบันหรือปราศจากข้อผิดพลาด 

5. ทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์และ การออกแบบและส่วนประกอบ (look and feel)” รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้าโลโก้ เครื่องหมายการบริการ ข้อความกราฟฟิกโลโก้ รูปภาพปุ่มกด รูปภาพคลิปเสียง 
การรวบรวมข้อมูลและซอฟท์แวร์ รวมทั้งการรวบรวมและการจัดการข้อมูลนั้นรวมเรียกว่า(เนื้อหา”) เป็นทรัพย์สินของบริษัทและคุ้มครองโดยกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งกฎหมายต่างๆที่ใช้บังคับกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ยกเว้นที่กำหนดไว้ในสิทธิให้ใช้อย่างจำกัดในข้อ6 หรือตามที่กฎหมายกำหนดห้ามมิให้ใช้ผลิตซ้ำทำซ้ำลอกเลียนขาย ขายต่อ เข้าใช้ดัดแปลงหรือใช้ประโยชน์โดยประการอื่นซึ่งเนื้อหาหรือส่วนใดๆของเว็บไซต์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบริษัทก่อน

6. การให้สิทธิ์ใช้อย่างจำกัด
บริษัทให้สิทธิอย่างจำกัดเพิกถอนได้ มิใช่สิทธิขาดและเข้าใช้เว็บไซต์นี้เป็นการส่วนตัวซึ่งเป็นการให้สิทธิใช้อย่างจำกัดนี้ ไม่รวมสิทธิในการที่จะ () สร้างเฟรมหรือใช้เทคนิคในการทำเฟรมเว็บไซต์หรือส่วนใดๆ  ของเว็บไซต์ () ส่งต่อจำหน่าย ถ่ายทอดขายให้สิทธิใช้หรือดาวโหลดเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆและ/หรือทั้งหมด (เว้นแต่เป็นการทำแคชชิ่งหรือการกระทำที่จำเป็นสำหรับการดูเว็บไซต์) () ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์หรือข้อความใดๆและ/หรือทั้งหมดของเนื้อหานอกจากใช้ส่วนบุคคล () ดัดแปลงหรือทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือสร้างงานอนุพันธ์ใดๆโดยอาศัยเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ และ/หรือทั้งหมด () เก็บข้อมูลบัญชีเพื่อประโยชน์ตนหรือคนอื่น () ใช้แท็กซ่อนหรือข้อความซ่อนอื่นใดซึ่งใช้ประโยชน์เนื้อหาใดๆ และ/หรือทั้งหมดหรือ () ใช้ซอฟท์แวร์โรบอตสไปเดอร์ครอเลอร์หรือเครื่องมือในการเก็บและดึงข้อมูลที่คล้ายกัน หรือทำการใดๆที่อาจเพิ่มภาระหรืองานหนักให้แก่โครงสร้างพื้นฐานของบริษัทโดยไม่เหมาะสมท่านจะต้องมีคำแจ้งกรรมสิทธิ์ทั้งหมดที่เว็บไซต์หรือที่ติดไว้หรือบรรจุในเว็บไซต์โดยไม่มีการดัดแปลงใดๆ 

บริษัทยังให้สิทธิใช้อย่างจำกัดเพิกถอนได้และไม่เด็ดขาดแก่ท่านเพื่อสร้างไฮเปอร์ลิงค์ไปยังโฮมเพจของเว็บไซต์ เพื่อใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นมิใช่เพื่อการค้าเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับไซต์ (i) อาจเชื่อมโยงกับเนื้อหาใดๆ  และ/หรือทั้งหมดของบริษัทได้แต่มิได้เป็นการลอกเลียนแบบ (ii) มิได้บ่งบอกว่าบริษัทรับรองเว็บไซต์ดังกล่าวหรือบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์นั้น (iii) มิได้บิดเบือนข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับบริษัท (iv) ไม่มีเนื้อหาที่อาจตีความได้ว่าน่ารังเกียจหยาบคายอื้อฉาวผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมสำหรับคนทุกวัย (v) ไม่พูดถึงบริษัทหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทในลักษณะที่เป็นเท็จทำให้เข้าใจผิดเป็นการดูถูกหรือในลักษณะที่น่ารังเกียจโดยประการอื่น หรือเอาบริษัทไปเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์บริการหรือความคิดเห็นที่ไม่พึงปรารถนาและ (vi) ไม่เชื่อมโยงไปยังหน้าใดๆ ของไซต์นอกจากโฮมเพจบริษัทอาจขอให้ท่านเอาลิงค์ใดๆที่เชื่อมโยงไปยังไซต์ออกด้วยดุลพินิจของบริษัทเองและเมื่อได้รับการร้องขอดังกล่าวท่านจะนำลิงค์นั้นออกทันทีและยุติการเชื่อมโยงใดๆ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นหนังสือต่างหากและโดยชัดแจ้งให้กลับมาใช้การเชื่อมโยงได้อีก การที่ท่านใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆและ/หรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นจะเป็นการสิ้นสุดการให้ใช้สิทธิอย่างจำกัดที่ระบุไว้ในข้อโดยไม่เป็นตัดทอนสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาอื่นใดที่กฎหมายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กำหนด

7. ภาระผูกพันและความรับผิดชอบของท่าน
ในการเข้าใช้เว็บไซต์ให้ท่านตามข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมทั้งคำเตือนหรือคำสั่งพิเศษสำหรับการเข้าใช้ที่ขึ้นไว้ที่เว็บไซต์ ให้ท่านปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายจารีตประเพณีและโดยสุจริตอยู่เสมอท่านจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงไซต์หรือเนื้อหาใดๆ  หรือบริการที่อาจปรากฏที่เว็บไซต์และจะไม่ทำให้เสื่อมสภาพของการเป็นเจ้าของหรือการดำเนินการของไซต์ โดยไม่จำกัดหลักเกณฑ์ทั่วไปของข้อความอื่นใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หากท่านผิดข้อกำหนดการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดโดยประมาทหรือโดยเจตนาท่านจะต้องผิดรับผิดต่อการสูญเสียหรือค่าเสียหายที่อาจเกิดกับบริษัท

8. บัญชีของท่าน
ท่านอาจเลือกที่จะลงทะเบียนที่ไซต์ของบริษัท ท่านจะมีที่อยู่/ชื่อผู้ใช้อีเมลล์และรหัสผ่านสำหรับบัญชีของท่าน 
ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการคงไว้ซึ่งการเป็นความลับของบัญชีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านและต่อการจำกัดการเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรักษาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริง ท่านตกลงยอมรับความรับผิดชอบต่อบรรดากิจกรรมที่เกิดกับบัญชีชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านของท่าน ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันครบถ้วนถูกต้องและเป็นความจริงเท่านั้นหากท่านกำลังเข้าชมและใช้เว็บไซต์ในชื่อของผู้อื่น ท่านรับรองว่าท่านมีอำนาจที่จะกระทำการแทนเพื่อผูกพันบุคคลผู้นั้นในฐานะตัวการต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้และหากท่านไม่มีอำนาจในระดับที่กล่าวมาท่านตกลงที่จะผูกพันต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และยอมรับชดใช้ต่ออันตรายที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่ถูกต้องหรือต่อเนื้อหาอันเป็นผลจากการเข้าชมหรือการใช้ดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการบริการและ/หรือยกเลิกบัญชีโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าหากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกฝ่าฝืนหรือหากบริษัทตัดสินใจแต่ฝ่ายเดียวว่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดต่อบริษัทที่จะดำเนินการเช่นนั้นนอกจากนี้ในกรณีมีข้อสงสัยบริษัทสงวนสิทธิที่จะขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านและในกรณีที่มีการขอดังกล่าวท่านมีหน้าที่ส่งเอกสารดักล่าวเพื่อพิสูจน์ว่าท่านมีอายุตามกฎหมายดังที่ได้ระบุไว้

9. การเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอก
บริษัทไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเพจใดๆ  ที่อยู่นอกเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นใดที่ถูกโยงไปถึง หรือจากเว็บไซต์(ของบริษัท) การเชื่อมโยงที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้นและมิใช่การรับรองโดยบริษัท บริษัทในเครือ หรือหุ้นส่วนของบริษัทต่อเนื้อหาผลิตภัณฑ์การบริการหรือซัพพลายเออร์ที่ถูกอ้างอิง การเชื่อมโยงไปถึงหรือจากเพจใดๆ  ที่อยู่นอกเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นเป็นความเสี่ยงของท่านเองบริษัทไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือการประเมินและบริษัทไม่รับรองการนำเสนอของเพจที่อยู่นอกเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นใดที่ถูกโยงถึงหรือจากไซต์ (ของบริษัท) และบริษัทไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ  ต่อการกระทำเนื้อหาผลิตภัณฑ์หรือการบริการของเพจและเว็บไซต์ดังกล่าวรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะนโยบายความเป็นส่วนตัวรวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์อื่นๆเหล่านั้นให้ท่านทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดจนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเพจนอกเว็บไซต์และเว็บไซต์อื่นๆ ที่ท่านเข้าชมด้วยความระมัดระวัง 

10. รูปแบบฟังก์ชั่นการใช้งานและกิจกรรมพิเศษ
เว็บไซต์อาจนำเสนอรูปแบบฟังก์ชั่นการใช้งานและกิจกรรมพิเศษ (อาทิการประกวดการชิงรางวัลหรือข้อเสนออื่นๆ
ซึ่งอาจ () อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้ระเบียบและ/หรือนโยบายที่เพิ่มขึ้นหรือเข้าแทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิม และ () ถูกนำเสนอโดยบริษัทหรือโดยบุคคลภายนอกซึ่งหากมีบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเรื่องดังกล่าวและหากท่านเลือกที่จะรับประโยชน์จากข้อเสนอเหล่านี้ท่านตกลงว่าการใช้ข้อเสนอนั้นๆ  จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดระเบียบและ/หรือนโยบายของการใช้ที่เพิ่มเข้ามาหรือแยกต่างหาก

11. ข้อความที่ส่ง
เป็นนโยบายของบริษัทที่จะปฏิเสธคำแนะนำและความคิดเห็นที่บริษัทมิได้ร้องขอโดยที่นโยบายของบริษัทที่มีต่อคำแนะนำและความคิดเห็นข้อซักถามข้อมูลย้อนกลับคำแนะนำความคิดเห็นหรือข้อมูลอื่นๆ  ที่บริษัทมิได้ร้องขอซึ่งท่านจัดทำให้บริษัท (รวมเรียกว่าข้อความที่ส่ง”) จะได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของและไม่เป็นความลับ ภายใต้ข้อกำหนดแห่งนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทการส่งต่อหรือโพสต์ข้อความใดๆ  ท่านตกลงมอบซึ่งสิทธิอันไม่เป็นสิทธิขาดเฉพาะบุคคลใช้ได้ทั่วโลกไม่ต้องชำระค่าบริการพิเศษไม่มีกำหนดเวลาถ่ายโอนได้เพิกถอนไม่ได้ และให้สิทธิอนุญาตช่วงได้อย่างเต็มที่ที่จะใช้ทำซ้ำดัดแปลงปรับเปลี่ยนพิมพ์ขายโอนแปลสร้างงานต่อยอดจาก แจกจ่ายและจัดแสดงข้อความใดๆ  ที่ส่งมาในรูปแบบโดยผ่านสื่อหรือเทคโนโลยีใดไม่ว่าเป็นที่รู้กันแล้วในปัจจุบัน หรือจะพัฒนาในภายหลังเป็นงานชิ้นเดียวหรือในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของงานอื่นๆ  ให้กับริษัท  บริษัทสงวนสิทธิที่จะลอกเลียนใช้ทำซ้ำดัดแปลงปรับแปลพิมพ์ให้อนุญาตขายหรือโอนสิทธิ ข้อความที่ส่งในวิธีการใดก็ตามที่บริษัทเห็นสมควรรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการลอกเลียนทั้งหมดหรือบางส่วนการต่อยอดงานจากการกระจายและการจัดแสดงข้อความใดๆ  ที่ส่งมาในรูปแบบใดหรือการใช้ข้อความที่ส่งมาภายในหรือเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทอนึ่งท่านยอมรับว่าข้อความที่ท่านส่งมาจะไม่ถูกส่งกลับและบริษัทอาจใช้ข้อความความคิดเห็น แนวคิดหรือโนว์ฮาวที่บรรจุมากับข้อความที่ท่านส่งมาโดยไม่ต้องชำระด้วยเงินหรือชดใช้ให้ในรูปแบบอื่นใดสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ  รวมทั้งหากไม่จำกัดเฉพาะการพัฒนาการผลิตการกระจายและการตลาดของผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

หากท่านจัดทำเนื้อหาขึ้นชิ้นหนึ่งท่านรับประกันและรับรองว่าท่านเป็นเจ้าของหรือมิฉะนั้นควบคุมสิทธิในเนื้อหาดังกล่าวนั้นท่านรับประกันและรับรองต่อไปว่าเนื้อหาที่ส่งนั้นไม่เป็นองค์ประกอบหรือมีไวรัสซอฟต์แวร์  การชักชวนเชิงการค้าจดหมายลูกโซ่ จดหมายที่ส่งเป็นกลุ่มใหญ่หรือรูปแบบใดๆ  ที่เป็นสแปม (SPAM)” ท่านไม่ควรใช้ที่อยู่อีเมลล์อันเป็นเท็จอำพรางตัวว่าเป็นบุคคลหรือองค์กรใดหรือทำให้บริษัทเชื่อว่าเป็นจุดกำเนิดของเนื้อหาที่ส่งมาท่านตกลงรับผิดชดใช้ให้บริษัทต่อการเรียกร้องใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการเรียกร้องในสิทธิในเนื้อหาที่ส่งมาหรือค่าเสียหายใดๆที่เกิดจากเนื้อหาใดๆที่ส่งมา

12. เนื้อหาของผู้ใช้
เมื่อท่านส่งต่ออัพโหลดโพสต์ส่งอีเมลล์หรือทำให้มีซึ่งข้อมูลข้อความซอฟต์แวร์ดนตรีเสียงภาพถ่าย 
กราฟฟิกภาพวีดีโอข้อความหรืองานอื่นๆ  (“เนื้อหาของผู้ใช้”) บนไซต์ท่านเป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อเนื้อหา
ของผู้ใช้ที่กล่าวมาเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวประกอบเป็นข้อความที่ส่งตามข้อ11  ในการนี้หมายความว่าบรรดาบุคคล
ภายนอกซึ่งมิใช่บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อบรรดาเนื้อหาของผู้ใช้ที่โพสต์บนเว็บไซต์ท่านตกลงจะไม่เกี่ยวข้อง 
หรือช่วยหรือสนับสนุนผู้อื่นใดในการเกี่ยวข้องกับการส่งต่ออัพโหลดโพสต์ส่งอีเมลล์หรือจัดทำด้วยวิธีอื่นบนเว็บไซต์ของเนื้อหาของผู้ใช้ซึ่ง () ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นอันตรายคุกคามใช้ประโยชน์ในทางมิชอบรบกวนละเมิด ทำให้เสียชื่อเสียงหยาบคายทะลึ่งอนาจารหมิ่นประมาทรุกล้ำต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นเป็นที่เกลียดชัง 
หรือไม่เป็นที่ยอมรับในด้านเผ่าพันธุ์ชาติพันธุ์หรือด้านอื่นๆ  () ท่านไม่มีสิทธิจัดให้มีภายใต้กฎหมายใดหรือภายใต้
ความสัมพันธ์ทางสัญญาหรือต่อผู้รับหน้าที่ดูแลประโยชน์ของผู้อื่น () เป็นที่รับรู้ของท่านแล้วว่าเป็นเท็จไม่ถูกต้อง 
หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด () ท่านได้รับการชดใช้หรือได้รับค่าตอบแทนใดๆ  โดยบุคคลภายนอกหรือ (
ละเมิดสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้าลิขสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิอื่นของบุคคลใดนอกจากนี้ท่านตกลง
ที่จะไม่ส่งต่ออัพโหลดโพสต์ส่งอีเมลล์หรือจัดทำด้วยวิธีการอื่นซึ่งไวรัสซอฟต์แวร์การโฆษณาการชักชวน
ที่ไม่ได้รับการร้องขอหรือไม่มีอำนาจหน้าที่หรืออุปกรณ์การสนับสนุนอื่นๆรวมทั้งจดหมายลูกโซ่จดหมายที่ส่งเป็น
กลุ่มใหญ่หรือรูปแบบใดๆ  อันเป็นสแปม” (SPAM) ท่านตกลงต่อไปว่าจะไม่ (i)   อำพรางเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่น 
หรือระบุโดยไม่ถูกต้องหรืออ้างตัวเป็นผู้แทนต้นสังกัดหรืองค์กรของท่านต่อบุคคลหรือองค์กรใด (ii) “ตามติด” 
หรือรบกวนด้วยวิธีอื่นรวมทั้งแนะนำผู้อื่นให้รบกวนล่อหลอกหรือทำอันตรายแก่บุคคลภายนอกบุคคลใดตลอดจน
การทำอันตรายต่อเยาวชนด้วยวิธีการใด (iii) ปลอมส่วนหัวเอกสารหรือชักจูงผู้แสดงตนคนอื่นด้วยวิธีการอื่นเพื่ออำพรางต้นกำเนิดของเนื้อหาของผู้ใช้ (iv) ละเมิดโดยเจตนาหรือไม่เจตนาต่อกฎหมายท้องถิ่นกฎหมายแห่งมลรัฐกฎหมายระดับประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศหรือ (v) รวบรวมหรือเก็บข้อมูลการแสดงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ผู้อื่น

บริษัทไม่รับรองหรือควบคุมเนื้อหาของผู้ใช้ที่ถูกส่งต่อหรือโพสต์ดังนั้นบริษัทไม่รับประกันความถูกต้องความสุจริตหรือคุณภาพของเนื้อหาของผู้ใช้ท่านเข้าใจว่าด้วยการใช้เว็บไซต์ท่านอาจถูกเปิดเผยต่อเนื้อหาของผู้ใช้ซึ่งมีลักษณะคุกคามไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นที่ยอมรับต่อท่านไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใดบริษัทไม่รับผิดด้วยประการใดสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะความคลาดเคลื่อนหรือการลบทิ้งในเนื้อหาของผู้ใช้หรือต่อการสูญหายหรือความเสียหายประการใดที่เกิดกับท่านอันเป็นผลจากการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ที่ถูกส่งต่ออัพโหลดโพสต์ส่งอีเมลล์หรือทำให้มีด้วยวิธีการอื่นโดยผ่านทางไซต์ 

ท่านยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิ (แต่ไม่มีภาระผูกพัน) ในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะปฏิเสธที่จะโพสต์หรือถอดออกซึ่งเนื้อเรื่องใดๆ  ของผู้ใช้และบริษัทสำรองสิทธิที่จะเปลี่ยนย่อหรือลบเนื้อเรื่องใดของผู้ใช้โดยไม่จำกัดหลักเกณฑ์ทั่วไปของข้อความที่กล่าวมาแล้ว หรือข้อความอื่นใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหลายหรือซึ่งคัดค้านไว้เป็นอื่นและบริษัทสำรองสิทธิที่จะปฏิเสธบริการโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหลายหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น

13. การร้องเรียนด้านลิขสิทธิ์ 
บริษัทเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหากท่านเชื่อว่างานถูกลอกเลียนบนเว็บไซต์(ของบริษัท)ในลักษณะที่มีองค์ประกอบเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โปรดติดต่อ pukpunpukpunbkk@gmail.com เพื่อค้นหาวิธีการแจ้งต่อบริษัทเรื่องการละเมิดที่ได้รับการร้องเรียน

14. การรับรองและรับประกันการจำกัดความรับผิด
เว็บไซต์ถูกนำเสนอตามที่เป็นอยู่จริงบริษัทไม่รับประกันหรือรับรองเนื้อหาประเภทใดในเรื่องใดทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือเว็บไซต์รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับรองความเหมาะสมของสภาพการเป็นที่ซื้อขายได้ การไม่ละเมิดหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะเว้นแต่ในระดับที่การรับประกันและการรับรองนั้นไม่อาจแยกออกไปได้ในทางกฎหมาย
ท่านตกลงว่าโดยถึงระดับสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิด (ไม่ว่าต่อสัญญา การละเมิดตลอดจนการประมาทหรืออื่นๆ ) ภายใต้สถานการณ์ใดๆ  สำหรับกรณีใดๆ  ดังนี้ () การรบกวนการดำเนินกิจการ () การล่าช้าในการเข้าชมไซต์หรือการรบกวนต่อการเข้าสู่เว็บไซต์  () การไม่นำส่งข้อมูล 
การส่งผิดการคอร์รัปชั่นการทำลายหรือการดัดแปลงอื่นๆ  () การสูญหายหรือความเสียหายประเภทใดๆ  ซึ่งเป็นผล
จากการติดต่อกับหรือการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกบนเว็บไซต์ (ของบริษัท) () ไวรัสคอมพิวเตอร์การล่ม
ของระบบหรือการทำงานที่ผิดปกติซึ่งอาจเกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้ของท่านรวมทั้งระหว่างไฮเปอร์ลิงค์ไปยังและ
จากเว็บไซต์ภายนอก () ความคลาดเคลื่อนใดๆ  หรือการลบทิ้งเนื้อเรื่องใดๆ  หรือ () เหตุการณ์ต่างๆ  ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของบริษัท
นอกจากนี้โดยถึงระดับสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายบริษัทจะไม่รับผิดชดใช้ค่าเสียหายประเภทใดๆทั้งโดยอ้อมพิเศษบทลงโทษ ที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นโดยลำดับแห่งความเสียหายประเภทใดๆ  (รวมทั้งประโยชน์ที่เสียไป) เกี่ยวกับเว็บไซต์หรือการใช้ของท่าน โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำไม่ว่าทางสัญญาละเมิด (รวมทั้งความประมาท) หรืออื่นๆ  แม้ว่าบริษัทได้รับการแนะนำถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวและไม่มีสถานการณ์ใดที่การชดใช้ค่าเสียหาโดยรวมขั้นสูงสุดของบริษัทที่เกินสามพันสองร้อย (3,200)  บาท
ท่านตกลงว่าไม่มีการเรียกร้องหรือฟ้องร้องจากหรือเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหลายที่ทำขึ้นโดยท่าน หลังผ่านเวลากว่าหนึ่ง (1)ปีของเหตุแห่งการฟ้องร้องที่เกี่ยวกับการเรียกร้องหรือการกระทำที่เกิดขึ้น

15. การชดใช้ค่าเสียหาย 
ท่านตกลงที่จะต่อสู้รับผิดชอบค่าเสียหายและทำให้บริษัทพ้นจากอันตรายต่อการสูญเสียค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ  รวมทั้งค่าธรรมเนียมทนายความตามความเหมาะสมอันเป็นผลจากการเรียกร้องของบุคคลภายนอกการฟ้องร้อง หรือการทวงถามอันเป็นผลจากการใช้เว็บไซต์นี้ของท่านหรือการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหลายอีกทั้งท่านตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทสำหรับการสูญหายค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ  รวมทั้งค่าธรรมเนียมทนายความตามความเหมาะสมอันเป็นผลจากการที่ท่านใช้ซอฟต์แวร์โรบอตสไปเดอร์ครอเลอร์หรือเครื่องมือในการเก็บและดึงข้อมูลที่คล้ายกันหรือการกระทำอื่นใดซึ่งท่านได้ก่อภาระอันไม่สมควรหรือทำให้เป็นภาระกับโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท

16. ข้อพิพาท
สำหรับข้อพิพาทเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ให้บรรดาสิทธิและภาระผูกพันตลอดจนการกระทำต่างๆ  ที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ  ให้ใช้บังคับด้วยกฎหมายของประเทศไทยข้อพิพาทใดๆ  ที่เกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านด้วยวิธีใดให้ยื่นต่ออนุญาโตตุลาการแบบเป็นการลับในกรุงเทพฯประเทศไทยและให้ท่านยื่นต่อกระบวนการทางศาลและดำเนินการที่เกี่ยวข้องยกเว้นในกรณีที่ท่านได้ฝ่าฝืนหรือได้กระทำการในลักษณะใดๆ  ที่เป็นการละเมิดหรือมีแนวโน้มว่าจะละเมิดต่อสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทในเครือหุ้นส่วนหรือผู้ให้สิทธิหรือมีมูลคดีอื่นเกี่ยวกับหลักความยุติธรรมบริษัทอาจร้องขอคำสั่งศาลให้ห้ามกระทำการหรือร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอันสมควรจากศาลที่มีเขตอำนาจและท่านยอมรับต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีในศาลใดๆ  เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวกระบวนการอนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้จะดำเนินการตามกฎของกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสถาบันในประเทศไทยสำนักงานศาลยุติธรรมแห่งประเทศไทยให้คำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันและอาจนำสู่การจัดทำเป็นคำพิพากษาของศาลได้เพื่อให้เป็นไปตามการอนุญาตขั้นสูงสุดของกฎหมายที่ใช้บังคับกระบวนการอนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะต้องไม่ถูกนำไปรวมเป็นอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวพันกับคู่สัญญาฝ่ายอื่นที่มีหน้าที่ตามต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้  ไม่ว่าโดยผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการเป็นกลุ่มหรือกรณีอื่นๆ

17. ความยินยอมที่จะรับการบอกกล่าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการโพสต์บนไซต์และทางอีเมลล์
ท่านยินยอมที่จะรับซึ่งข้อตกลงการบอกกล่าวการเปิดเผยและการสื่อสารอื่นใด (รวมเรียกว่าการบอกกล่าว”) จากบริษัท  โดยที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ออกจากบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะทางอีเมลล์หรือการโพสต์การบอกกล่าวบนเว็บไซต์ท่านตกลงว่าบรรดาการบอกกล่าวที่บริษัทจัดให้ท่านทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นการส่งที่เป็นที่ยอมรับและพอใจของท่านต่อในกรณีที่มีข้อกำหนดตามกฎหมายให้การบอกกล่าวสื่อสารที่เกี่ยวกับดังกล่าวต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรหากท่านต้องการถอนความยินยอมต่อการรับการบอกกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์ท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการถอนความยินยอมดังกล่าวโดยส่งอีเมลล์ถึงบริษัทที่ pukpunpukpunbkk@gmail.com และให้ท่านหยุดการใช้เว็บไซต์  ในกรณีดังกล่าวให้บรรดาสิทธิที่ได้มีการมอบให้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการอนุญาตที่มีข้อจำกัดดังระบุในข้อ6  ของข้อตกลงนี้ให้สิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างช่วยไม่ได้ที่บริษัทไม่สามารถให้บริการได้เต็มประโยชน์ของเว็บไซต์นี้ให้ผู้ใช้ที่ไม่ยินยอมที่จะรับการบอกกล่าวสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โปรดรับทราบว่าการยินยอมรับการบอกกล่าวสื่อสารเป็นส่วนที่แยกจากการเลือกใช้ส่วนอื่นซึ่งท่านอาจทำโดยเกี่ยวข้องกับการรับการสื่อสารทางการตลาดการเลือกของท่านในการรับการสื่อสารทางการตลาดได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

18. บททั่วไป
ท่านรับทราบและตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นส่วนประกอบซึ่งนำมาซึ่งความสมบูรณ์ของข้อตกลงระหว่างท่านกับบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ของท่านและให้มีผลเป็นการยกเลิกและมีผลเหนือบรรดาข้อเสนอข้อตกลงหรือการสื่อสารอื่นๆ  ที่มีมาก่อนหน้านี้
บริษัทสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในเวลาใดๆ  ด้วยการโพสต์การเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์และได้บอกกล่าวเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวการเปลี่ยนแปลงใดๆ  ให้มีผลในทันทีเมื่อโพสต์บนเว็บไซต์ และส่งการบอกกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นการที่ท่านยังคงเข้าใช้เว็บไซต์ภายหลังการบอกกล่าวถือเป็นการตกลงของท่านต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้น  บริษัทอาจบอกเลิกซึ่งสิทธิใดๆ  ที่ให้โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยอาจมีหรือไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าต่อท่านท่านต้องปฏิบัติตามการบอกเลิกหรือการบอกกล่าวอื่นใดในทันที รวมทั้งยุติการใช้เว็บไซต์ในทุกกรณี 
ไม่มีและไม่ให้ถือว่าข้อกำหนดใดๆในข้อกำหนดและเงือนไขนี้  มีโอกาสที่อาจตีความได้ว่าเป็นการตั้งตัวแทน  การเป็นหุ้นส่วน หรือรูปแบบของการร่วมทุนอื่นใดระหว่างบริษัทกับท่านการที่บริษัทไม่บังคับให้ท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดใดในข้อตกลงนี้จะไม่มีผลต่อสิทธิอันสมบูรณ์ของบริษัทที่จะบังคับให้การปฏิบัติตามในภายหลังไม่ว่าในเวลาใดอีกทั้งการที่บริษัทไม่ดำเนินการบังคับต่อการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ก็ไม่ให้ถือว่าหรือตีความว่าเป็นการสละสิทธิต่อข้อกำหนดดั้งกล่าวนั้นๆ  ในกรณีที่ข้อความใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขจะใช้บังคับไม่ได้หรือไม่สมบูรณ์ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับฉบับใดหรือถูกตีความโดยคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการหรือคำตัดสินของศาลที่มีอำนาจบังคับให้การไม่สามารถบังคับใช้หรือความไม่สมบูรณ์
ดังกล่าวจะไม่ทำให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้บังคับไม่ได้หรือไม่สมบูรณ์ไปทั้งฉบับแต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวอาจได้รับการปรับปรุงดัดแปลงได้เท่าที่เป็นไปได้โดยหน่วยงานยุติธรรมที่ทำหน้าที่วินิจฉัย  เพื่อให้สะท้อนถึงเจตนาเบื้องต้นที่สมบูรณ์ที่สุดของคู่สัญญาดังที่ได้แสดงไว้ในข้อกำหนดฉบับเริ่มต้น

หากท่านมีคำถามใดๆ  เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรดส่งอีเมลล์ถึงบริษัทที่  pukpunpukpunbkk@gmail.com


นโยบายการบอกกล่าวเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
หากท่านเชื่อว่างานที่มีลิขสิทธิ์ได้ถูกลอกเลียนในลักษณะที่ประกอบเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โปรดส่งอีเมลล์หรือบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่ตัวแทนของบริษัทที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการบอกกล่าวเรื่องการละเมิดพร้อมทั้งจัดส่งสิ่งเหล่านี้

•    ลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์และ ผลประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องกับลิขสิทธิ์ซึ่งท่านกล่าวอ้างว่าได้ถูกละเมิด
•    ระบุชิ้นงานที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งท่านอ้างว่าได้ถูกละเมิด
•    คำอธิบายถึงชิ้นงานซึ่งท่านอ้างว่าเป็นฝ่ายละเมิดและตำแหน่งที่ชิ้นงานนั้นปรากฏบนเว็บไซต์ 
•    ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ทางอีเมลล์ของท่าน
•    คำแถลงของท่านกระทำตามการกำหนดโทษของการแจ้งเท็จว่าข้อมูลในคำบอกกล่าวข้างต้นของท่านถูกต้องและท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับมอบอำนาจให้กระทำการในนามของผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 

ตัวแทนของบริษัทที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการบอกกล่าวเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์คือ 

นางสาว ศิริลักษณ์ มหาจันทนาภรณ์
อีเมลล์ pukpunpukpunbkk@gmail.com

หมายเหตุข้อมูลการติดต่อข้างต้นนั้นให้ไว้เพื่อใช้สำหรับแจ้งแก่มายูดูโอ้ว่างานที่มีลิขสิทธิ์อาจถูกละเมิด บรรดา
ข้อซักถามอื่นๆ  อาจไม่ได้รับการตอบสนองผ่านการติดต่อตามรายละเอียดข้างบนนี้และให้นำส่งไปยังกลุ่มงานบริการลูกค้า โดยทางอีเมลล์ที่ pukpunpukpunbkk@gmail.com

สงวนลิขสิทธิ์ 2018 Pukpun  โดย บริษัท ปลูกปั่น ไลฟ์ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมดทั่วโลก